BOX OFFICE & DATA MANAGER (39 HOURS/WEEK)

£22,410 per annum

Sherman Theatre wishes to appoint an experienced Box Office and Data Manager to manage the Box Office, maximising opportunities to achieve sales targets and developing the highest standards of customer care. To recruit, train, develop and performance manage the Box Office team to ensure that the venue continually exceeds its business plan objectives. To assist marketing activities within an integrated Marketing & Communications team, with specific responsibilities related to data analysis and reporting. To support the Development Manager to maximise ticket donations and to assist with other fundraising activities. This is a fantastic opportunity for someone looking to make their mark in one of the UK’s most exciting producing theatres, located within a beautiful, thriving city that’s widely recognised as an outstanding place to live.

Closing date: 12noon, Wednesday 14th August 2019
Interviews: Wednesday 28th August 2019

For Welsh or English application packs, please visit www.shermantheatre.co.uk/jobs

Sherman Theatre is funded by Arts Council of Wales. We are committed to Equal Opportunities and a Registered Charity.

RHEOLWR SWYDDFA TOCYNNA A DATA – ( 39 AWR YR WYTHNOS)

£22,410 y flwyddyn

Mae Theatr y Sherman yn dymuno penodi Rheolwr y Swyddfa Docynnau a Data profiadol i reoli’r Swyddfa Docynnau, i fanteisio i’r eithaf ar y cyfle i gyrraedd targedau gwerthu a datblygu’r lefelau uchaf o wasanaeth i gwsmeriaid. I recriwtio, datblygu a rheoli perfformiad tîm y Swyddfa Docynnau er mwyn sicrhau bod y theatr yn rhagori ar amcanion ei chynllun busnes yn barhaus. Cynorthwyo â’r gweithgareddau marchnata o fewn tîm integredig Marchnata a Chyfathrebu, gyda chyfrifoldebau penodol yn ymwneud â gweithgareddau dadansoddi data a marchnata digidol. Cefnogi’r Rheolwr Datblygu er mwyn cynyddu rhoddion wrth werthu tocynnau a chynorthwyo â gweithgareddau eraill i godi arian. Dyma gyfle gwych i rywun sy’n awyddus i wneud ei farc yn un o theatrau cynhyrchu mwyaf cyffrous gwledydd Prydain, mewn dinas brydferth a ffyniannus sy’n cael ei chydnabod yn eang fel lle rhagorol i fyw.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd ar dydd Mercher 14 Awst 2019

Cyfweliadau: Dydd Mawrth 28 Awst 2019

Am becyn cais yn Gymraeg neu yn Saesneg, ewch i www.shermantheatre.co.uk/swyddi 

Cyllidir Sherman Theatre gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Rydym yn ymroddedig i Gyfleoedd Cyfartal ac yn Elusen Gofrestredig